20. Krakowski Półmaraton Marzanny
24.03.2024

9. Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" - 5km

REGULAMIN KONKURSU
„MOJA PASJA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moja Pasja”
2. Organizatorem Konkursu jest KKB Dystans. ul. Glinik 108a 31-990 Kraków
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
www.polmaratonmarzanny.pl/moja-pasja i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/polmaratonmarzanny/
w dniach 12 luty – 25 luty 2018 roku (do godziny 23:59).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
   czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
   lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem lub członkiem klubu KKB DYSTANS
  3. jest opłaconym zawodnikiem biegów Półmaraton Marzanny lub Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc”
  4. prześle zdjęcie wraz z jego tytułem na adres konkurs@polmaratonmarzanny.pl
 2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  Trzy równorzędne zestawy gadżetów dla biegaczy
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
  którzy w czasie trwania konkursu, pod zdjęciem konkursowym na stronie
  www.polmaratonmarzanny.pl/moja-pasja uzbiera największą liczbę gwiazdek i polubień.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
  konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
  tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
  5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
  odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@polmaratonmarzanny.pl w terminie 3 (trzech) dni od
  dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda będzie możliwa do odebrania w czasie pracy biura zawodów.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
  odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez KKB Dystans
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
  Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, konta poczty elektronicznej,
niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie http://www.polmaratonmarzanny.pl/regulamin-konkursu-moja-pasja/